Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

*ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและช่วยเหลือท้องถิ่น โดยการชำระค่าภาษีตลอดจนค่าธรรมเนียมจนครบถ้วน จึงขอให้ท่านนำหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและที่ดิน เอกสารที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินต่างๆเช่นโฉนดที่ดิน,น.ส.๓ก,น.ส.๓,ส.ค.๑, โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น,ป้าย,การเช่าและการขอจดทะเบียนประกอบกิจการค้า ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีอากร

ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน โทร ๐-๔๒๗๒-๑๖๑๑ ต่อ ๑๐๙

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

- ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

- ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

*ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและช่วยเหลือท้องถิ่น โดยการชำระค่าภาษีตลอดจนค่าธรรมเนียมจนครบถ้วน จึงขอให้ท่านนำหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและที่ดิน เอกสารที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินต่างๆเช่นโฉนดที่ดิน,น.ส.๓ก,น.ส.๓,ส.ค.๑, โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น,ป้าย,การเช่าและการขอจดทะเบียนประกอบกิจการค้า ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีอากร ณ งานพัฒนารายได้กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน โทร ๐-๔๒๗๒-๑๖๑๑ ต่อ ๑๐๙

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด