Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อดอกดาวเรืองผลิดอก


ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด